Tietosuojaseloste

Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy:n tietosuojaseloste

24.5.2018

Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy:n tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy
Kangaskatu 1
45200 Kouvola

Yhteyshenkilö:
Elina Vesala
05 747 5500
elina.vesala@sepeteus.fi

 

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat (yhteyshenkilöt), potentiaaliset asiakkaat sekä yhteistyökumppanit.

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus / Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • markkinointi

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • rooli/ titteli
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • IP-osoite
 • työnantaja
 • markkinointikielto/-suostumus

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
elina.vesala@sepeteus.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10
vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen
tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen synnyttyä
 • Potentiaalisten asiakkaiden tiedot verkkosivulla käynnin yhteydessä tai muun markkinointityön yhteydessä tai tietoverkon avointa dataa hyödyntäen.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy:n
ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp
 • ValueFrame
 • Viestintävirasto
 • Suomen Datasafe Oy (.com, .net, .org-päätteisien verkkotunnusten yhteystiedot ja sähköposti)

Välitystoiminnassa lain perusteella verkkotunnuksen käyttäjästä kerättävät henkilötiedot:

 • Nimi
 • Henkilötunnus / muu yksilöivä tunnus
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero (oikeushenkilöiltä)
 • Sähköpostiosoite (prosessiosoite)

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuuden hallinta on voimassa.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn
osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa
olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdollisuuksien mukaan
käytämme Euroopassa sijaitsevia palvelinkeskuksia.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.